Cele mai importante calități ale unui serviciu de web hosting

Cele mai importante calități ale unui serviciu de web hosting

Ce definește un serviciu de web hosting de calitate?

În urma experienței noastre de peste 13 ani și a feedback-ului primit de la clienți, am concentrat definiția unui serviciu de web hosting de calitate în trei caracteristici:

  • uptime
  • viteză
  • asistență

1. Uptime

Timpul de funcționare al site-urilor găzduite (sau uptime) este cel mai important parametru. Acesta se măsoară în procente. De exemplu, Hosterion garantează un timp de funcționare de 99,9% pe lună.

Uptime de 99,9% pe lună înseamnă că site-ul poate fi inaccesibil cel mult 0,1% dintr-o lună, adică 43 de minute (0,001 x 30 zile x 24 ore x 60 minute). Aceasta este o garanție stipulată în contract, iar sub acest nivel ne obligăm să plătim despăgubiri. În fapt, la noi uptime-ul este de 100%  în cele mai multe luni calendaristice.

Redundanța sistemelor din centrul de date permit ca acest uptime să fie cât mai aproape de 100%.

Alimentarea cu energie electrică de la rețea se face prin cel puțin două puncte situate fizic în locații diferite, în eventualitatea în care un cablu este întrerupt accidental, a doua legătură e în continuare activă. Dacă ambele cabluri de conectare la rețea sunt totuși întrerupte, bateriile (sau UPS – Uninterruptible Power Supply) asigură alimentarea echipamentelor. Bateriile au avantajul că furnizează energia electrică instantaneu însă au durata de funcționare pentru doar câteva minute, timp suficient să pornească generatoarele Diesel. În 60 de secunde generatoarele ajung la turația optimă pentru a asigura energia necesară echipamentelor din centrul de date. Rezervele de motorină stocate în perimetrul centrului de date asigură funcționarea generatoarele timp de câteva zile.

Sistemele de răcire, care asigură temperatura și umiditatea optime pentru servere și alte echipamente, sunt, și ele, necesare. În situația în care se defectează o unitate de răcire, condițiile optime sunt asigurate în continuare.

Redundanța conexiunilor la internet și a echipamentelor de rețea (switch-uri, router-e) permit site-urilor web să fie accesibile prin internet non-stop.

2. Viteza

Viteza de încărcare a site-ului tău afectează numărul de vizitatori și, implicit, vânzările online, dacă ai un magazin virtual.

Mulți dintre vizitatorii site-ului tău nu vor aștepta mai mult de 5 secunde pentru încărcarea paginii.

E important ca serverul de găzduire web să nu fie supra-aglomerat și să existe mecanisme de izolare ale conturilor de hosting (cum ar fi CloudLinux) pentru ca un vecin „gălăgios” de server să nu afecteze performanța site-ului tău. Echipa tehnică monitorizeaza non-stop parametrii echipamentelor și intervine pro-activ pentru remedierea eventualelor situații apărute.

Viteza de încarcare este influențată și de felul în care a fost programat site-ul, dar și de numărul de vizitatori.

Un site se poate încărca în trei secunde în condiții normale, dar să sufere scăderi drastice de performanță dacă apare un vârf de trafic (cum ar fi de Black Friday). În aceste situații este crucială colaborarea cu furnizorul de hosting și cu echipa de dezvoltare web. Aceștia pot oferi soluții de moment, pentru a rezolva problema acută, dar și consultanță pentru construirea unei soluții eficiente pe termen lung.

3. Asistența tehnică

Am sintetizat calitatea asistenței tehnice în trei puncte. Serviciul de asistență tehnică trebuie să fie:

  • disponibil non-stop prin telefon și e-mail. Internetul funcționează non-stop, la fel trebuie să funcționeze, nu doar echipamentele unui furnizor de hosting ci și serviciul de asistență tehnică.
  • competent. Pentru a asigura o funcționare lină a serviciului și pentru a rezolva rapid situațiile apărute e nevoie de o echipă tehnică bine organizată și cu experiență. Pe lângă experiența în administrarea sistemelor, un plus este adus de experiența în programarea web, astfel comunicarea cu echipa ta dezvoltare web se face mai eficient și problemele sunt rezolvate mai repede.
  • dispus să facă eforturi suplimentare pentru a rezolva problema clientului. În unele situații depanarea se face la limita dintre configurarea serverului, configurarea site-ului și codul site-ului tău. Echipa tehnică trebuie să fie dispusă să își depășească atribuțiile pentru a rezolva cât mai rapid problemele.

Cele trei calități nu sunt singurele dar sunt cele mai importante pentru asigurarea unui serviciu de găzduire web de nivel înalt. Nu sunt de ignorat nici altele, cum ar fi procedurile de securitate, backup-ul (copii de siguranță) sau flexibilitatea furnizorului. Voi reveni cu alte caracteristici într-un articol viitor.

Securitatea merită un articol special, mai ales că este una dintre acele activități care este total invizibilă pentru client până când apare un incident.

Lasă-ne un comentariu și spune-ne care sunt pentru tine cele mai importante atribute ale unui serviciu de web hosting.

 

The most important qualities of a web hosting service !

What defines a quality web hosting service?

Following our 13 years of experience and feedback from customers, we have focused the definition of a quality web hosting service in three features:

uptime
    
speed
    
assistance

 

1. Uptime

The running time of hosted sites (or uptime) is the most important parameter. It is measured in percentages. For example, Hosterion guarantees an operating time of 99.9% per month.

Uptime of 99.9% per month means that the site may be inaccessible at most 0.1% of a month, that is, 43 minutes (0.001 x 30 days x 24 hours x 60 minutes). This is a guarantee stipulated in the contract, and below this level we are obliged to pay damages. In fact, our uptime is 100% in most calendar months.

 

System redundancy in the data center allows uptime to be as close as 100%.

 

Power supply from the grid is made by at least two points physically located in different locations, in the event that a cable is accidentally interrupted, the second link is still active. If both power cables are still disconnected, the batteries (or UPS – Uninterruptible Power Supply) provide power to the equipment. Batteries have the advantage of providing electricity instantly, but they run for just a few minutes, enough time to start Diesel generators. In 60 seconds the generators reach the optimum speed to provide the energy needed for the data center equipment. Diesel fuel stored in the data center perimeter ensures the operation of the generators for several days.

 

Cooling systems that provide the optimal temperature and humidity for servers and other equipment are also needed. If a cooling unit fails, the optimal conditions are still ensured.

 

Redundancy of Internet connections and network equipment (switches, routers) allow web sites to be accessible via the internet non-stop.
2. Speed

 

The upload speed of your site affects the number of visitors and, implicitly, online sales if you have a virtual store.

 

Many visitors to your site will not wait longer than 5 seconds to load the page.

 

It is important that the web hosting server is not overcrowded and that there are mechanisms to isolate hosting accounts (such as CloudLinux) for a „noisy” server neighbor to not affect the performance of your site. The technical team continuously monitors equipment parameters and intervenes pro-actively to remedy any emergencies.

 

The loading speed is also influenced by the way the site was scheduled, but also by the number of visitors.

 

A site may load in three seconds under normal conditions but suffer drastic performance drops if a traffic peak (such as Black Friday) occurs. In these situations, collaboration with the hosting provider and the web development team is crucial. They can offer moment solutions to solve the acute problem, but also provide advice for building an effective long-term solution.
3. Technical assistance

 

We synthesized the quality of three-point technical assistance. The technical assistance service must be:

 

Available non-stop by phone and e-mail. The Internet operates non-stop, so it should work, not just the equipment of a hosting provider but also the technical assistance service.
    
competent. In order to ensure a smooth operation of the service and to quickly solve the emerged situations, a well-organized and experienced technical team is needed. In addition to experience in system management, a plus is brought from web programming experience, so communication with your web development team is more efficient and problems are resolved more quickly.
    
Willing to make additional efforts to resolve the customer’s problem. In some cases, troubleshooting is done at the limit between server configuration, site configuration, and site code. The technical team must be willing to overcome its tasks to solve problems as quickly as possible.

 

The three qualities are not the only ones but are the most important for providing a high-level web hosting service. Neither should be ignored, such as security procedures, backup (backup), or supplier flexibility. I will come back with other features in a future article.

 

Security deserves a special article, especially since it is one of those activities that is totally invisible to the client until an incident occurs.

 

Leave us a comment and tell us which are the most important attributes of a web hosting service for you.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Themetf